Κριτήρια Αξιολόγησης

Κριτήρια Αξιολόγησης

Σύμφωνα με την ΚΥΑ για τον καθορισμό της βαθμολογίας ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζονται συγκεκριμένοι δείκτες βαθμολογίας οι οποίοι συνδέονται με τις κατευθύνσεις και τους στόχους του καθεστώτος του 3908/2011.
Τα κριτήρια τα οποία αξιολογούνται συνδέονται:

  • με την αξιολόγηση του επενδυτικού φορέα (νομική μορφή φορέα, εμπειρία μετόχων/εταίρων/διοίκησης, ποιοτικά κριτήρια απασχολούμενου και νέου προσωπικού )
  • με τα κριτήρια βιωσιμότητας και αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου και του επενδυτικού φορέα (χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρίας και φορέα, προοπτικές κλάδου)
  • με τα κριτήρια Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών (εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας, ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, εφαρμογή καθαρών τεχνολογικών και διαχείριση αποβλήτων)
  • με τα κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη (ποσοτική αύξηση απασχόλησης, περιοχή εγκατάστασης επένδυσης, προστασία περιβάλλοντος, ανταγωνιστικότητα προϊόντων, ύψος επενδυτικού σχεδίου και προέλευση ιδίων κεφαλαίων κλπ)

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει μια επιχείρηση είναι οι 40 βαθμοί σε σύνολο 100.

Σημειώνεται ότι οι συντελεστές στάθμισης της βαθμολογίας τροποποιούνται ανάλογα με την κατηγορία του επενδυτικού σχεδίου μιας επιχείρησης.

Το ελάχιστο όριο βαθμολογίας του συνόλου των βαθμών των κριτηρίων, μετά και την εφαρμογή του συντελεστή βαρύτητας, ορίζεται στο 40%.

Με βάση τη βαθμολογία των κριτηρίων καταρτίζονται Πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία αξιολογούνται αυτοτελώς. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων. Για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια δεν καταρτίζεται Πίνακας κατάταξης, αλλά αξιολογούνται με τη σειρά του χρόνου υποβολής τους αυτοτελώς και υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού εφόσον η συνολική βαθμολογία τους υπερβαίνει το ελάχιστο όριο