Επιχειρηματικότητα των Νέων

Επιχειρηματικότητα των Νέων


Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40)  έτος  της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της Εταιρίας.

Στα επενδυτικά σχέδια της Επιχειρηματικότητας των Νέων παρέχεται ενίσχυση κατά τα πρώτα πέντε, μετά την ίδρυσή της, έτη λειτουργίας της επιχείρησης και μέχρι του ποσού του 1.000.000€ συνολικά, σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (leasing).
Σε κάθε άλλη περίπτωση, παρέχεται επιχορήγηση, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500.000€ ευρώ συνολικά. Το κατ’ έτος χορηγούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.
.
Η ενίσχυση αυτή παρέχεται για δαπάνες που αφορούν αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, καθώς και δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και αφορούν:
  1. τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς,
  2. δαπάνες για μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και δαπάνες χρησιμοποίησης τεχνολογικών υποδομών που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση,
  3. δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων)
  4. δαπάνες για χρηματοδοτική μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής (leasing),
  5. δαπάνες για μισθοδοσία, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται ώς εξής:

(*) Επιπλέον ποσοστό Ενίσχυσης για νησιά της Περιφέρειας με πληθυσμό < 5.000 κατοίκων

Σημείωση: Οι μικρές επιχειρήσεις που να έχουν ως μετόχους ή εταίρους με ποσοστό άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) ή ασκούντες τη διοίκηση, πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο  δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

Η πρώτη περίοδος υποβολής  των ειδικών επιχειρηματικών σχεδίων της Επιχειρηματικότητας των Νέων ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 (μετά απο παράταση).

Συνοπτικός Οδηγός χρηματοδοτικού πλαισίου Επιχειρηματικότητας των Νέων