Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για ΜΜΕ

Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για ΜΜΕ

Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
2. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αφορούν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή/και στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών. Τα ανωτέρω σχέδια πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να αξιοποιούν αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον αποδεικνύεται η συνάφεια των ερευνητικών αποτελεσμάτων και του παραγόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας και η επένδυση να συνίσταται στην εμπορική εκμετάλλευση του παραχθέντος ερευνητικού αποτελέσματος,
β) να επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους με τη χρήση διαδικαστικών και οργανωτικών καινοτομιών, με έργα και προγράμματα ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού,
γ) να αποσκοπούν στην εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης για τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, που θα τυγχάνουν άμεσης παραγωγικής και εμπορικής αποδοχής.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και των συναρμόδιων Υπουργών, θα προσδιορισθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού των νπροϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτομικών.

Επιλέξιμες δαπάνες

Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών Περιφερειακών ενισχύσεων ήτοι:
• α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,
o κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου,
o η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ΜΜΕ, που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
αα. η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, ββ. η απόκτηση πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, γγ. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, δδ. τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν δύνανται να είναι παλαιότερα των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους. Σε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων, εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλομένου επενδυτικού σχεδίου,
o η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας,
o τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και υπό τον όρο ότι στην σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης,
o οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
• β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,
o μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
o συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.
γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από την δημιουργία κάθε θέσης μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περ. α΄ ή/και β΄

  • Επιπλέον των περιφερειακών ενισχύσεων της προηγούμενης παραγράφου, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται και για τις δαπάνες :
  • Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
  • Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ
  • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ
  • Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
  • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (άρθρο 41 Γ.Α.Κ.). Για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας από ΑΠΕ, καθώς και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα είναι επιλέξιμες οιπρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εφόσον χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι επιλέξιμες.
  • Τα επενδυτικά σχέδια των υπό ίδρυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ενισχύονται επιπλέον με τις δαπάνες εκκίνησης.

Είδη ενισχύσεων
Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Ύψος ενισχύσεων
1. Τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται με βάση:
α) τα ανώτατα ποσοστά του εκάστοτε ισχύοντος χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για το σύνολο των δαπανών Περιφερειακών Ενισχύσεων
β) τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται, για τις αντίστοιχες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων
2. Το ποσοστό της επιχορήγησης για το παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται στο εβδομήντα (70%) των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο εκατό τοις εκατό (100%).

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιολογούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος.