Τα επενδυτικά σχέδια στον κλάδο της Παραγωγής  Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, δύναται να ενταχθούν στις κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας και  Περιφερειακής Συνοχής  .

Από τον κλάδο αυτό εξαιρείται η Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και  και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αξιοποιείται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. (ΚΑΔ 35.11.10.09), η οποία επιδοτείται μόνο από τα Σχέδια  Συνέργειας και δικτύωσης.

Επιπλέον, τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα των ΑΠΕ, που δεν ανήκουν στους υδροηλεκτρικούς και ιβρυδικούς σταθμούς, στα αντλησιοταμιευτικά συστήματα ενέργειας και στις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και βιοαέριο και που θα υποβληθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα.

Σημείωση:

Δεν απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης η ύπαρξη ειδικών δικαιολογητικών (π.χ. Άδεια παραγωγής, ΕΠΟ, Άδεια εγκατάστασης) πέραν των Γενικών δικαιολογητικών. Οι φορείς όλων των επενδυτικών σχεδίων υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την απόκτηση από τους αρμόδιους φορείς των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων ή αδειών (ίδρυσης, εγκατάστασης, εκμετάλλευσης, σκοπιμότητας, καταλληλότητας, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κ.λπ.) για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο πιστοποίησης από τα Όργανα Ελέγχου προκειμένου να καταβληθεί ποσό ενίσχυσης ή να θεμελιωθεί το δικαίωμα της φορολογικής απαλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το Ενημερωτικό Μονοσέλιδο και τον Συνοπτικό Οδηγό της Νoisis Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. για τον κλάδο των Α.Π.Ε.